Tag: ขนมแดกงา

วิธีทำ ขนมแดกงา เมนูขนมไทยโบราณ จากเมืองสุโขทัย

วิธีทำ “ขนมแดกงา” เมนูขนมไทยโบราณ จากเมืองสุโขทัย

ขนมแดกงา ชื่ออาจฟังดูไม่ไพเราะ หากแต่เป็นขนมโบราณที่มีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย ขนมแดกงาเป็นขนมพื้นบ้านของชาวไทยและชาวมอญ พบได้ในหลายพื้นที่ทางภาคกลางเรียกข้าวเหนียวแดกงาหรือขนมแดกงา ทางจังหวัดพิจิตรเรียกขนมข้าวโป่ง ชาวไทใหญ่แต่เดิมเรียกข้าวตำงา แต่ปัจจุบันเรียกขนมข้าวปุกและโยงความหมายเข้ากับการปลุกใจคนไทใหญ่ให้กอบกู้ชาติบ้านเมือง ภาคอีสานเรียกขนมข้าวเบียง ส่วนภาษามอญเรียกขนมนี้ว่ากวาญย์คะเปียง ประวัติความเป็นมาของขนมแดกงา ขนมแดกงายังเป็นขนมไทยที่มีประวัติอันยาวนาน มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นเรื่องราวกี่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเศรษฐีที่เคยเป็นคนชั้นแรงงานมาก่อน เศรษฐีคนนี้ได้ศึกษาธรรมจนเป็นที่ศรัทธาในเชิงการอธิบายธรรมของเขา ต่อมา ก่อนที่เขาจะสิ้นใจ เขาได้ปรารถนาความศรัทธา และมั่นคงในพระรัตนตรัย เขาจึงได้นิมนต์พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ มาพำนักอยู่ที่อัมพาฏการาม เป็นวัดซึ่งเศรษฐีสร้างขึ้น โดยที่วัดอัมพาฏการานี้มีเจ้าอาวาส

Read More »